Waarschuwing
 • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 579 niet laden

Algemene voorwaarden

Privacy Statement van de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck

 1. Introductie

Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck (de "Stichting") is de beheerder van de website www.daelenbroeckconcerten.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar bezoekers en musici en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden door de Stichting verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. De persoonsgegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Stichting, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

* het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting, inclusief maar niet beperkt tot

 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. het organiseren van concerten;
 4. het bevorderen van het bezoeken van onze concerten;
 5. het op de website publiceren van foto’s en programma’s van toekomstige concerten en een overzicht van concerten uit het verleden;
 6. het in plaatselijke en regionale bladen plaatsen van concertprogramma’s.

* het bijhouden van abonnementenadministratie;

* het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met geen andere partijen.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting, dan kunt u dit melden aan de secretaris van de Stichting die vervolgens de verzending zal stopzetten.

Geen commercieel gebruik

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Stichting raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De eventuele advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 1. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Stichting.

Algemene bezoekersvoorwaarden Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck

1. Bezoekervoorwaarden
1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck, gevestigd te Herkenbosch.1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck (hierna: ‘de Stichting’) en een bezoeker van het concert. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met de Stichting sluit ter zake van het bijwonen van een door de Stichting te organiseren evenement. 1.3 De Stichting zal al het mogelijke verrichten om het bezoek naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. De Stichting zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten, De Stichting zal tevens trachten de evenementen in het Kasteel ongestoord te laten plaatsvinden. De Stichting spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.
De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnamen met het bestuur van de Stichting. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt de Stichting  hiervoor zijn verontschuldigingen aan.
2. Kaartverkoop / Aanbiedingen / Prijzen
2.1 Alle door de Stichting, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (progamma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door de Stichting en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt in aankondigingen in de media, bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de voorverkoopadressen.
2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Kasteel.
2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (a) in geval van een verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (b) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan de Stichting heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan de Stichting om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, of (c) het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan de Stichting verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Hieronder wordt o.m. verstaan ernstige ziekte van uitvoerende artiesten, overmacht door storm, brand, overstromingen, aardbeving, of andere ontregelende weersomstandigheden, al dan niet voorafgegaan door een landelijk, regionaal of plaatselijk afgegeven weeralarm door gevestigde autoriteiten, energievoorziening, uitval, korte of langdurige stroomstoringen, uitvallen van airco of noodzakelijke verwarming. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.
Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
2.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van de Stichting, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van de Stichting of van andere erkende (voor-)verkoopadressen.
3. Verblijf in het gebouw
3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Kasteel dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de Stichting de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Kasteel worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
3.2 Het is de bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren in het gebouw binnen te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van de Stichting gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;
3.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van de Stichting inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Kasteel worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.4 Het is niet toegestaan aan de Bezoeker foto-, video-, film-, geluid- en andere opnameapparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur, te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Kasteel worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.5 De Stichting behoudt zicht het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
3.6 Binnen het Kasteel gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Kasteel is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Kasteel te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
4. Aansprakelijkheid van de Stichting
4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Kasteel is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
4.2 De Stichting is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Stichting verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van de Stichting wordt ondermeer uitgesloten voor:
a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Stichting ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Kasteel en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Stichting gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;
4.3 de Stichting is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Stichting. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Stichting onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien), die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Stichting c.q. in het Kasteel, weeromstandigheden en om welke reden dan ook niet-functioneel openbaar vervoer.
5. Reclame / klachten
5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Stichting en de Bezoeker dienen het bestuur van de Stichting binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de Stichting niet in behandeling genomen.
5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Stichting te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Stichting:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de Stichting en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringen daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nadat te identificeren bezoekers zal de Stichting het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Kasteel, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten (in de zalen) van het Kasteel;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zich voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Kasteel;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op uitvoerenden;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
k. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.
6. Persoonsgegevens
6.1 Gegevens die betrekking hebben tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door de Stichting worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie. De Stichting is de houder van deze registratie.
7. Overige voorwaarden / regelingen
7.1 Eigen (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de Stichting.
8. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
8.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Stichting is het Nederlands recht van toepassing.

Stichting Kasteelconcerten Landgoed Daelenbroeck
p/a Thëodore Schaepkensstraat 3
6075 CR Herkenbosch
T: 0475-537773
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.daelenbroeckconcerten.nl

 

Concert informatie

 • Tijd 12:15 uur
 • Ticket
 • Locatie Landgoed Daelenbroeck, Herkenbosch
Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

 

Muziek moet het vuur doen ontvlammen
uit het hart van mannen, en tranen
brengen in de ogen van vrouwen.

Ludwig van Beethoven 1770-1827